Jogi nyilatkozat
  1. Szerző a jelen nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg átruházza Felhasználóra a www.alapjarat.hu webhelyre közlés céljából megküldött kész alkotás(ok) /kép(ek), tanulmány, videó, cikk stb., a továbbiakban: alkotás/ kizárólagos felhasználási jogát azzal a céllal, hogy azokat Felhasználó megossza, illetve közölje a következő megjelenési felületeken: www.alapjarat.hu, www.facebook.com.
  2. Szerző a jelen nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy rendelkezik az 1. pontban körülírt alkotás határozatlan időtartamra (azaz alkotás teljes védelmi idejére) szóló, területi korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogával, és annak átruházására jogosult. Szerző szavatolja, hogy hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását, vagy a Felhasználó által megszerzett felhasználási jog gyakorlását részben vagy egészében korlátozná, vagy kizárná.
  3. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Felhasználó felhasználási joga alapján az alkotást a következő web-helyeken – Internet útján – teszi közzé: www.alapjarat.hu, www.facebook.com oldalakon. A szerződés tartama alatt Felhasználó az alkotást jogosult folyamatosan felhasználni. Az alkotás felhasználására vonatkozó jog kiterjed az alkotás számítógépen, elektronikus adathordozón történő rögzítésére, elektronikus adatbázis számára történő átengedésére és az Internet útján történő közzétételre.
  4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben rögzített felhasználási jog ellenértékeként Szerző semmilyen mértékű díjra nem tart igényt.
  5. Felek jelen megállapodást az elfogadástól számított határozatlan időtartamra kötik. A szerződéstől való elállás joga a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerint alakul.
  6. Felek jelen szerződést közös akarattal és kizárólag írásban módosíthatják.
  7. Jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyett mindenkor hatályos magyar jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
  8. A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben az Szjt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.