2021. november 07. | 16:50

A legfontosabb tudnivalók az államilag támogatott vállalkozásfejlesztési kölcsönről.

A Széchenyi Lízing GO! egy, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program keretében meghirtedett államilag támogatott lízingkonstrukció, amellyel a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások újraindítását és fejlődését kívánják elősegíteni. A finanszírozás új vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is igényelhető.

Ki igényelheti a Széchenyi Lízing GO!-t?

A lízingkonstrukcióban a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló a 2004. évi XXXIV. törvény szerint a következő vállalkozások vehetnek részt:

 • a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény alapján közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formában működnek
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozók és egyéni cégek
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő
 • az 1994. évi XLIX. törvény szerinti erdőbirtokossági társulat
 • a Ptk. és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény alapján szövetkezeti formában működő gazdálkodó szervezet
 • az alábbi egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok: ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő és magán állatorvos

A lízingkonstrukció igénybevételének előfeltétele, hogy a vállalkozás által benyújtott igénylést az általa kiválasztott pénzügyi intézmény minősítési eljárása során pozitívan értékeljék, a vállalkozást hitelképesnek találják.

Tudtad?

A Széchenyi Lízing GO! terméket már a Magyar Autókereskedőház Zrt. prémium kategóriájú használt autóira is igényelheted.

 

Kizáró tényezők

A vállalkozás nem vehet részt a lízingkonstrukcióban és kérelmét a KAVOSZ Zrt. nem fogadja be, ha az alábbiakban felsorolt kizáró feltételek valamelyike fennáll:

 • a vállalkozás foglalkoztatotti létszáma több mint 249 fő
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forint vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintot
 • a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése van, amely tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot
 • a vállalkozás devizakülföldi
 • a vállalkozásnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van
 • a vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás hatálya alatt áll
 • a vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban
 • a vállalkozás adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll
 • a vállalkozás nem rendelkezik a választott tevékenység folytatásához előírt jogerős hatósági engedélyekkel
 • a vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték, adószáma törlésre került
 • a vállalkozás vonatkozásában el nem bírált cégbírósági változásbejegyzési kérelem miatti eljárás folyamatban van
 • a vállalkozásnak lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy garancia szerződésből eredő tartozása áll fenn, és emiatt vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ill. annak alrendszereiben
 • a vállalkozás az alábbi tevékenységek bármelyikét folytatja főtevékenységként, vagy ha a finanszírozni kívánt tevékenység célja az alábbi tevékenységek valamelyike: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), valamint pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR’08 6411-6630)
 • a vállalkozás nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek: a vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a vállalkozás nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek, a vállalkozás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII .törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget

Finanszírozható járművek

A Széchenyi Lízing GO! Által új vagy használt gépkocsi és motorkerékpár, valamint kis- és nagyhaszongépjárművek (és vontatmányaik) finanszírozása is lehetséges, amennyiben ezen lízingtárgyak a vállalkozás üzleti tevékenységéhez szorosan kapcsolódnak.

Finanszírozási konstrukciók

Pénzügyi lízing: a finanszírozó pénzügyi intézmény, mint lízingbeadó pénzügyi intézmény a lízingbevevő vállalkozás megbízásából megvásárolt és ezáltal tulajdonába kerülő eszközt, mint lízingtárgyat a vállalkozás mint lízingbevevő határozott idejű használatába adja lízingdíj fizetése ellenében.

Nyíltvégű pénzügyi lízing: a vállalkozás mint lízingbevevő – a zártvégű pénzügyi lízingtől eltérően – a lízingdíj tőketörlesztő és kamattörlesztő részének valamint a lízingszerződésből fakadó valamennyi fizetési kötelezettségének teljes megfizetése mellett, a lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával jogosulttá válik arra, hogy a lízingszerződésben kikötött nettó maradványérték általános forgalmi adóval és egyéb - jogszabályban előírt - járulékokkal növelt összegének megfizetésével a lízingtárgyon ő maga, vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen.

Zártvégű pénzügyi lízing: a vállalkozás mint lízingbevevő - a nyíltvégű pénzügyi lízingtől eltérően - nemcsak jogosult, hanem köteles a lízingtárgyként szolgáló lízingtárgy megvásárlására, amelyre a lízingszerződésből fakadó fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kerülhet sor.

Visszlízing: olyan ügylettípus, ahol a lízingbeadó pénzügyi intézmény a lízingbevevő vállalkozás által tulajdonolt eszközt megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbevevő vállalkozás visszabérli/visszalízingeli.

Mekkora lehet a finanszírozott összeg?

A lízingkonstrukcióban igényelhető minimális finanszírozandó összeg 1 millió, maximális finanszírozandó összeg 1 Milliárd forint lehet. A lízingkonstrukció kizárólag forintban nyújtható.

Önerő mértéke

A vállalkozásnak rendelkeznie kell az alábbiak szerinti minimális elvárt saját erővel. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingelni kívánt eszköz tervezett nettó beszerzési értékének min. 10 %-ával, zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a vállalkozás nem jogosult az ÁFA visszaigénylésre a bruttó beszerzési érték 10 %-ával, ha a vállalkozás jogosult az ÁFA visszaigénylésre, úgy a nettó beszerzési érték 10 %-val és a vállalkozásnak a beszerzési érték teljes ÁFA tartalmát is saját forrásból szükséges biztosítani.

Saját erőként elfogadható készpénz/számlapénz, valamint számlával, adás-vételi szerződéssel igazolt, már teljesített kiadások is. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül keletkezett és teljesített számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok is elfogadhatók saját erőként, tehát megkezdett beruházás is finanszírozható.

Futamidő

Az ügylet futamideje min. 12, max. 120 hónap (1-10 év) a finanszírott eszköz átadásától, illetve a folyósítástól számítva.

Törlesztés gyakorisága

A lízingkonstrukcióban havi, negyedéves, éves és szezonális törlesztési gyakoriság is engedélyezett. A törlesztést a szerződéskötéstól számított legkésőbb 15 hónapon belül szükséges megkezdeni.

Lízingdíj

A lízingdíj tőketörlesztő részletből, az ügyleti kamatból és a kezelési költségből tevődik össze. Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

 • Fizetendő nettó ügyleti kamat: fix, évi 0,5 %
 • Fizetendő nettó kezelési költség: 0 %/év
 • Szerződéskötési díj (szerződött finanszírozási összegre vetítve): egyszeri bruttó 1,5 %, de maximum 1.500.000,- Ft
 • Folyósítási jutalék (folyósításonként): 0,- Ft
 • Szerződésmódosítási díj: Finanszírozó kondíciós lista szerint
 • Előtörlesztési díj: Finanszírozó kondíciós lista szerint

Finanszírozott összeg fedezete

A finanszírozott hitel fedezete a finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata és döntése alapján kerül megállapításra. Amennyiben a fedezettség nem éri el az 50 %-ot, akkor magánszemély kezes bevonása kötelező.

A Széchenyi Lízing GO! igénylésének menete

A Széchenyi Lízing GO! kérelemtervezetet a KAVOSZ Zrt. honlapján is lehet igényelni. Azonban a kérelem véglegesítése és befogadása minden esetben személyes jelenlét mellett a KAVOSZ irodahálózatában történik.

A hozzád legközelebbi Széchenyi Lízing GO! kérelmeket befogadó irodát a lízing irodakeresőben tudod megtalálni.

A mindenkor aktuális feltételek és kondíciók, valamint további tudnivalók a lízingtermékről a KAVOSZ Zrt. honlapján érhetők el!